Výstavní řád

 

Výstavní řád vydaný ARCD e.V. Allgemeiner  Rassehunde Clubs Deutschland e.V.Sobota 26. 9. 2013 2009

Překlad ze dne 15.11.2013 , proveden pro Biewer Skupinu CZ

Dodatky pro Biewer Skupinu CZ budou doplněny vždy při oznámení termínu výstav.

 

Osoby/psi oprávněné/í k vystavování

Na výstavách Klubu  může vystavovat jakýkoliv vlastník psů, nezávisle na oddílu či svazu. Také držitelé psů bez oddílové příslušnosti se mohou výstav účasnit se stejnými právy.

Povolené a rovnoprávné jsou všechny uznané psí rasy. Vystaveni mohou být také psi bez rodokmenu po zjištění rasové příslušnosti (čistokrevní). Pro smíšené rasy budou zařízeny speciální kruhy, tito psi půjdou bez konkurence ve smíšené kategorii v Biewer Skupině jako show.

Očkování

Každý pes, který se má účastnit výstavy, musí být naočkován proti vzteklině. Očkování proti vzteklině je požadavkem ze strany úředního veterináře. Bez očkování se pes nesmí výstavy zúčastnit. Pes musí být naočkován minimálně čtyři týdny před výstavou, očkování nesmí být starší než dvanáct měsíců. Očkovací průkaz musí být předložen při přihlášení.

Z toho vyplývá minimální staří 16 týdnů pro štěně, které má být vystavováno v baby kategorii, jelikož minimální věk pro očkování proti vzteklině je 12. týden života.

Vlastníci psů, kteří se psy přicestují ze zahraniší, musí nadto disponovat úředně-lékařským potvrzením, které dokazuje, že během posledních tří měsíců před vystavením potvrzení o očkování nebyl ani na místě původu vystavovatele, ani v okruhu 30 km od něj úředně zjištěn výskyt vztekliny.

Tento předpis slouží okchraně jak Vás tak Vašeho zvířěte.

Nemoci

Nemocní psi a psi, u kterých se vyskytuje podezření na nemoc, jsou vedením výstavy vyloučeni. To platí také pro psy napadené parazity.

Vyloučení

Vystavování kupírovaných psů (kromě lovecky vedených) narozených po 1. červnu 1998 je dle zákonu o ochraně zvířat zakázáno. Tito psi jsou vyloučeni taktéž z výstav ARCD e. V. (Allgemeiner Rassehunde Club Deutschland). Tato regulace se týká všech psů z tuzemska i zahraničí.

Posudky soudce

Posudek soudce  je nenapadnutelný.

V Biewer skupině CZ a jeho pořádaných výstavách lze protest vznést od majitele psa pouze při konané výstavě ,kde sám majitel psa v protestu sám dotyčnému při konfrontaci  ukáže a vysvětlí pádné argumenty , proč by jeho pes měl být lépe hodnocen a umístěn .

Kdo soudce urazí či kritizuje jeho hodnotící posudek, bude z výstavy vyloučen, již předané ceny budou odebrány. Platí i pro veřejné pomluvy po výstavě.

Formální chyby mohou být prezentovány vedení výstavy.

Zacházení se psem

Na psí výstavě by se měl každý vlastník psů chovat ke svému zvířeti adekvátně. Je zakázáno psa bít nebo mu jiným způsobem způsobovat bolest. Také klečení na psovi k podmanění není na výstavách tolerováno.

Psi musí být v areálu výstavy neustále vedeni na obojku. Kousaví psi musí nosit náhubek.

Agresivita psa při posuzování nebude tolerována .

Chováni v a na ringu

Každý vystavovatel by se měl k ostatním vystavovatelům a jejich psům chovat v mezích slušného chování . Způsoby chování, které jiné psy při hodnocení ovlivňují, jsou zakázané, například:

  • Ovlivňování z venku ringu neklidem, mezikřikem a podobně
  • Přecházení vyhodnovacího ringu bez vyzvání hodnitícího soudce
  • vědomé rozpytlování hárajícími fenami
  • narážení na předchozího za účelem vyrušení jeho psa nebo úmyslně zvýšené dupání
  • zpomalování za účelem rušení následovníka v jeho pohybu

Takovéto chování může vézt k vyloučení ze soutěže a dle závažnosti dokonce k vyloučení z dalších výstav.

 

 

Výstavní kategorie                                                                                                                                                                                  cena v Německu

                                                                                                https://www.arcd-ev.eu/geb%C3%BChren/

Psi pároví a chovní kategorie musí být vystaveni v jedné z výše uvedených kategorií a musí být nejméně čtyři měsíce staří. Uděluje se také čekatelství.

 

Přihlášení k výstavě

Odevzdání přihlášky zavazuje k zaplacení registračního poplatku a k uznání výstavního řádu.

Přihlášení je možné online , toto je nejrychlejší a nejjednodušší způsob. Svého psa můžete na vyýstavu přihlásit také telefonicky na čísle . Žádáme o přihlášení na konkrétní výstavy předem. Dohlášení na výstavě je možné do 11 hod. Poplatek za dohlášení činí 3 €.Platí pro účast na výstavě v Německu

Biever Skupina CZ vše podle informací o výstavách CZ na     http://biewerskupina-arc.cz/?page_id=21

nebo na http://york-biewer-terier.cz/

Každý  pes musí být přihlášen pod svým v chovatelské knížce (rodokmen,) zaneseným jménem, pokud je dispozici. Kdo vědomě nahlásí falešné údaje nebo svého psa pozmění, aby oklamal soudce, nedostane přidělenou cenu. Na vyzvání je nutno předložit důkaz o původu vystavovaných psů. Biever Skupina CZ zasláním kopie rodokmenu k přihlášce.

Vedení výstavy je oprávněno odmítnout přihlášky bez uvedení důvodu.

Přihlašovací poplatek

Přihlašovací poplatek slouží k finanční realizaci psí výstavy. Je z něj hrazeno vše, co je potřeba k úspěšnému průběhu (mimo jiné: poháry, diplomy, čekatelské karty, soudci, haly).

Přihlášení na výstavu zavazuje k zaplacení přihlašovacího poplatku, i při neúčasti!

Upozornění: chcete-li platit převodem, předložte v den výstavy prosím jako důkaz platby potvrzení o převodu

Biever Skupina CZ , předložením ústřižku z placené složenky, která opravňuje vystavujícího k bezplatnému vstupu na výstavu.

 

Hodnotící známky a zkratky

zde uvádím významy v češtině:

Viel Versprechend -  velmi slibný

Versprechend – slibný

Wenig Versprechend  - málo slibný

ohne Bewertung – bez hodnocení

Sehr Gut – velmi dobrý

Gut – dobrý

Genügend – dostatečný

Disqualifiziert – diskvalifikovaný

Vorzüglich – vynikající

Vorzüglich Auslese – vynikající – výběr

wie Offene Klasse – jako otevřená kategorie

 

Klasse

Anwartschaft-Abkürzung

Bewertung

Baby

BA

VV 1-5 = Viel Versprechend

V = Versprechend

WV = Wenig Versprechend

o.B. = ohne Bewertung

Jüngsten

VV 1-5 = Viel Versprechend

V = Versprechend

WV = Wenig Versprechend

o.B. = ohne Bewertung

Jugend

JG

SG 1-5 = Sehr Gut

G = Gut

Ggd = Genügend

Disq = Disqualifiziert

o.B. = ohne Bewertung

Junghund

JH

SG 1-5 = Sehr Gut

G = Gut

Ggd = Genügend

Disq = Disqualifiziert

o.B. = ohne Bewertung

Offene

CACIB / CAC

V 1 – 5 = Vorzüglich (V1 = CACIB, V2 – V5 = CAC)

VA = Vorzüglich Auslese

SG  = Sehr Gut

G = Gut

Ggd = Genügend

Disq = Disqualifiziert

o.B. = ohne Bewertung

Championat

CACH

wie Offene Klasse

Ehrenklasse

CACH-E

wie Offene Klasse

Ehrenklasse Bronze, Silber, Gold

CACH B S G

wie Offene Klasse

Welt- Schönheits Championat

W-CACH

wie Offene Klasse

 

Výkon výstavního řádu

Udržení pořádku náleží v den výstavy vedení výstavy. Náleží mu také domovní právo. Pokyny vedení je bezpodmínečně nutno následovat. Nedodržení může vézt vykázání z areálu výstavy nebo ke ztrátě udělené ceny.

Odpovědnost

Každý vlastník psa odpovídá za škody vzniklé vlastním zaviněním či přivozené psem dle ustanovení občanského zákoníku. Za osobní škody nepřebírá oddíl žádnou odpovědnost.

 

 

 

Jeder Hundebesitzer haftet für Schäden, selbstverschuldet oder durch den Hund verforgerufen, nach den Bestimmungen gemäß dem BGB selbst. Für Personenschäden übernimmt der Verein keine Haftung.

Právní cesta je vyloučena.

Aktualizováno (čtvrtek, den 04. listopadu 2010, 15:14 hod)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausstellungsordnung

Samstag, den 26. September 2009 um 13:01 Uhr

Zur Ausstellung berechtigte Personen/Hunde

Auf Ausstellungen des Allgemeinen Rassehunde Clubs Deutschland e.V. kann jeder Hundebesitzer ausstellen, gleich welchem Verein oder Verband er angehört. Auch Hundehalter ohne Vereinszugehörigkeit können gleichberechtigt an Ausstellungen teilnehmen.

Zugelassen und gleichberechtigt sind alle Hunderassen. Es können auch Hunde ohne Ahnentafel nach Feststellung der Rassezugehörigkeit (reinrassig) ausgestellt werden. Für Mischlingsrassen werden Spezialringe ausgerichtet, diese laufen außer Konkurrenz in der Mischlingsklasse.

Impfungen

Jeder Hund, der an der Ausstellung teilnehmen soll, muss gegen Tollwut geimpft sein. Die Tollwutimpfung ist eine Forderung seitens des Amtsveterinärs. Ohne diese darf ein Hund nicht an einer Hundeausstellung teilnehmen. Die Impfung muss mindestens vier Wochen vor der Ausstellung stattgefunden haben und darf nicht länger als zwölf Monate zurückliegen. Der Impfpass ist bei der Anmeldung vorzulegen.

Daraus ergibt sich ein Mindestalter von 16 Wochen für einen Welpen, der in der Babyklasse vorgestellt werden soll, da der frühste Impfzeitpunkt für Tollwut die 12. Lebenswoche ist.

Hundebesitzer, die mit ihren Hunden aus dem Ausland einreisen, müssen zusätzlich eine amtstierärztliche Bescheinigung bei sich führen, die belegt, dass innerhalb der der letzten drei Monate vor der Ausstellung der Impfbescheinigung, weder am Herkunftsort des Ausstellers, noch in dessen Umgebung in einem Radius von 20 Kilometern Tollwut amtlich festgestellt worden ist.

Diese Vorschrift dient zum Schutz für Sie und Ihr Tier!

Krankheiten

Kranke Hunde, und solche bei denen Verdacht auf Krankheit vorliegt, werden von der Ausstellungsleitung ausgeschlossen. Dies gilt ebenfalls für von Parasiten befallene Hunde.

Ausschluss

Das Ausstellen von kupierten Hunden (außer jagdlich geführten), die nach dem 01. Juni 1998 geboren sind, ist laut Tierschutzgesetz untersagt. Solche Hunde werden ebenfalls von den Ausstellungen des ARCD e.V. ausgeschlossen. Diese Regelung betrifft alle Hunde aus dem In- und auch Ausland.

Richterurteile

Das Richterurteil ist unanfechtbar. Wer einen Richter beleidigt oder dessen Werturteil kritisiert, wird von der Ausstellung ausgeschlossen, bereits ausgehändigte Preise werden aberkannt.

Formelle Fehler können der Ausstellungsleitung vorgetragen werden.

Umgang mit dem Hund

Auf der Hundeausstellung sollte sich jeder Hundebesitzer angemessen gegenüber seinem Tier verhalten. So ist es untersagt den Hund zu schlagen oder ihm auf andere Art und Weise Schmerz zuzufügen. Auch das Knien auf dem Hund zur Unterwerfung wird auf der Ausstellung nicht geduldet.

Hunde sind auf dem Ausstellungsgelände stets an der Leine zu führen. Bissige Hunde müssen einen Maulkorb tragen.

Verhalten in und am Ring

Jeder Aussteller soll sich fair und angemessen gegenüber anderen Ausstellern und deren Hunden verhalten. Verhaltensweisen, die andere Hunde während der Bewertung beeinflussen sind zu unterlassen, wie zum Beispiel:

  • Beeinflussung von außerhalb des Ringes durch Unruhe, Zwischenrufe oder Ähnliches
  • Durchqueren des Bewertungsringes ohne Aufforderung des bewertenden Richters
  • Bewusste Ablenkung durch läufige Hündinnen
  • Auflaufen auf den Vordermann um dessen Hund zu stören
  • Abbremsen um den Nachfolger im Bewegungsablauf zu stören

Ein derartiges Verhalten kann zum Platzverweis und je nach schwere sogar zum Ausschluss auf kommenden Ausstellungen führen.

Ausstellungsklassen    https://www.arcd-ev.eu/geb%C3%BChren/

Babyklasse

4-6 Monate

Jüngstenklasse

6-9 Monate

Jugendklasse

9-12 Monate unter 45 cm
9-14 Monate über 45 cm

Junghundklasse

12-15 Monate unter 45 cm
14-18 Monate über 45 cm

Offene Klasse

ab 15 Monate unter 45 cm
ab 18 Monate über 45 cm

Zuchtklasse

Hündinnen die bereits geworfen haben

Championatsklasse

Hunde mit nationalen oder internationalen Championat (Nachweise im Ring vorlegen)

Ehrenklasse

Hunde mit nationalen und internationalen Championat (Nachweise im Ring vorlegen)

Ehrenchampionatsklasse in Bronze

Hunde mit Ehrenchampionat
(Nachweise im Ring vorlegen)

Ehrenchampionatsklasse in Silber

Hunde mit Ehrenchampionat in Bronze
(Nachweise im Ring vorlegen)

Ehrenchampionatsklasse in Gold

Hunde mit Ehrenchampionat in Silber
(Nachweise im Ring vorlegen)

Welt-Schönheits-
Championatsklasse

Hunde mit Ehrenchampionat in Gold
(Nachweise im Ring vorlegen)

Welt -Ehren-Championat

Hunde mit Welt-Schönheits Championat
(Nachweise im Ring vorlegen)

Welt-Cup-Ehren-Championat

Hunde mit Welt-Ehren-Championat
(Nachweise im Ring vorlegen)

Altersklasse

Hunde über 7 Jahre

Koppelklasse

2 Hunde von einem Züchter gezüchtet

Zuchtgruppe

Vater oder Mutter mit mind. 2 Welpen (Nachkommen)

Hunde der Koppel- und Zuchtgruppen müssen in einer der vorstehenden Klassen ausgestellt und mindestens vier Monate alt sein. Es werden auch Anwartschaften vergeben.

Meldung zur Ausstellung

Die Abgabe einer Meldung verpflichtet zur Zahlung der Meldegebühr und Anerkennung der Ausstellungsordnung.

Die Anmeldung kann online über das Anmeldeformular erfolgen – dies ist der schnellste und einfachste Weg. Sie können ebenfalls telefonisch unter: 06371 – 617590 Ihren Hund zur Ausstellung anmelden. Um Voranmeldung zu den jeweiligen Ausstellungen wird gebeten. Nachmeldung für eine Ausstellung kann auf dieser bis 11 Uhr erfolgen. Die Nachmeldegebühr beläuft sich auf 3€.

Jeder gemeldete Hund ist nur unter dem im Zuchtbuch (Ahnentafel, Papier, etc.) eingetragenen Namen anzumelden, sofern vorhanden. Wer wissentlich falsche Angaben macht oder Veränderungen an seinem Hund vornimmt um den Richter zu täuschen, bekommt den zuerkannten Preis nicht ausgehändigt. Der Abstammungsnachweis der ausgestellten Hunde ist auf Verlangen vorzuweisen.

Die Ausstellungsleitung ist berechtigt Meldungen ohne Angaben von Gründen zurückzuweisen.

Meldegebühr

Die Meldegebühr dient zur finanziellen Durchführung der Hundeausstellung. Hiervon wird alles bezahlt, was zur erfolgreichen Abwicklung benötigt wird (unter anderem: Pokale, Urkunden, Anwartschaftskarten, Richter, Hallen).

Eine Anmeldung zu einer Ausstellung verpflichtet zur Zahlung der Anmeldegebühr, auch bei Nichterscheinen!

Hinweis: Falls sie per Überweisung zahlen möchten, führen sie bitte als Nachweis für die Zahlung ihren Überweisungsbeleg am Tag der Ausstellung mit.

Formwertnoten und Abkürzungen

Klasse

Anwartschaft-Abkürzung

Bewertung

Baby

BA

VV 1-5 = Viel Versprechend

V = Versprechend

WV = Wenig Versprechend

o.B. = ohne Bewertung

Jüngsten

VV 1-5 = Viel Versprechend

V = Versprechend

WV = Wenig Versprechend

o.B. = ohne Bewertung

Jugend

JG

SG 1-5 = Sehr Gut

G = Gut

Ggd = Genügend

Disq = Disqualifiziert

o.B. = ohne Bewertung

Junghund

JH

SG 1-5 = Sehr Gut

G = Gut

Ggd = Genügend

Disq = Disqualifiziert

o.B. = ohne Bewertung

Offene

CACIB / CAC

V 1 – 5 = Vorzüglich (V1 = CACIB, V2 – V5 = CAC)

VA = Vorzüglich Auslese

SG  = Sehr Gut

G = Gut

Ggd = Genügend

Disq = Disqualifiziert

o.B. = ohne Bewertung

Championat

CACH

wie Offene Klasse

Ehrenklasse

CACH-E

wie Offene Klasse

Ehrenklasse Bronze, Silber, Gold

CACH B S G

wie Offene Klasse

Welt- Schönheits Championat

W-CACH

wie Offene Klasse

 

Ausführung der Ausstellungsordnung

Die Aufrechterhaltung der Ordnung obliebt am Ausstellungstag der Ausstellungsleitung. Ihr steht am das Hausrecht zu. Anweisungen der Leitung ist unbedingt Folge zu leisten. Zuwiederhandlungen können den Verweis vom Ausstellungsgelände, sowie den Verlust zuerkannter Preise zur Folge haben.

Haftung

Jeder Hundebesitzer haftet für Schäden, selbstverschuldet oder durch den Hund verforgerufen, nach den Bestimmungen gemäß dem BGB selbst. Für Personenschäden übernimmt der Verein keine Haftung.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Aktualisiert (Donnerstag, den 04. November 2010 um 15:14 Uhr)