Z.American Kennel Club Breed Standard

 

Home » Judging the Biewer Terrier

Judging the Biewer Terrier

  •  

·  nayef-homsi

· 

 

Judging the Biewer Terrier – Unique Coloring and Breed-Specific Table Exam Protocol

 

This article is intended to clarify the color requirements stated in the American Kennel Club Breed Standard for the Biewer Terrier, and to help implement a better breed-specific table exam protocol for judges.

 

The Standard for the Biewer Terrier lists both Blue or Black, and Gold or Tan (with all the various shades of these colors) as being permissible. For ease of readability, I have opted to discuss the Biewer Terrier color by limiting the discussion to BLACK, TAN and WHITE. To be clear: Black isn’t preferred over Blue, and neither is Tan over Gold! In some dogs, the Black changes to Blue, and the Tan turns into a light Gold.

 

There is a wide array of Tan/Gold and Black/Blue, therefore, the Standard makes allowances for either Black or Blue, and either Tan or Gold.

 

Not all the Black will turn to Blue and some dogs retain very dark Tans. An exhibit may also have Blue and Black as well as the White and Tan, it doesn’t mean the exhibit has four colors. Black and Blue are considered the same color. The same is true for Tan and Gold being a single color, and there are several shades of each.

 

 

The head can be Black, Tan and White. However, and this is where it gets more complicated, the head doesn’t necessarily have to have these three colors for the exhibit to be correct. The only requirement is that the exhibit has Tan present in the combination, and that there is some harmony and symmetry in the distribution of the head colors.

 

The AKC Standard dedicates a full paragraph to Color. It starts with: “The Biewer Terrier is a uniquely colored toy terrier.” Why is the Biewer Terrier so unique? Because it is a tri-colored dog, but unlike other tri-colored breeds, Biewer Terriers are tri-colored only because of the presence of Tan on the head. The body color, in contrast, can only be Black and White and the Standard is very specific with regard to placement. Let’s investigate the color requirements for the Head and the Body per the Breed Standard through a series of illustrations by artist Fan Yu.

Posuzování Biewer Terriera – Unikátní zbarvení a protokol pro specifické posouzení plemene na stole

Tento článek je určen k objasnění požadavků na zbarvení uvedených ve standardu plemene American Kennel Club pro Biewer Terriera a k pomoci v implementaci lepšího protokolu pro posouzení plemene na stole určeného pro rozhodčí.

Standard pro Biewer Terriera uvádí, že jsou přípustné barvy modrá nebo černá a zlatá nebo hnědá (včetně všech různých odstínů těchto barev). Pro lepší čitelnost jsem se rozhodl diskutovat barvu Biewer Terriera omezením diskuse na ČERNÁ, HNĚDÁ a BÍLÁ. Aby bylo jasno: Černá není preferovaná před modrou, a ani hnědá před zlatou! U některých psů se černá mění na modrou a hnědá na světlou zlatou.

 

Existuje široká škála hnědých/zlatých a černých/modrých barev, a proto standard umožňuje buď černou nebo modrou a buď Hnědou nebo Zlatou.

 

Ne všechna černá se změní na modrou a někteří psi si zachovají velmi tmavě hnědou.

Výstavní kus může mít také modrou a černou, stejně jako bílou a hnědou, to neznamená, že má čtyři barvy. Černá a modrá jsou považovány za jednu barvu. Totéž platí pro hnědou a zlatou, které jsou jednou barvou a existuje několik odstínů každé z nich.

 

Hlava může být černá, hnědá a bílá. Nicméně, a zde to začíná být složitější, hlava nemusí mít nutně tyto tři barvy, aby byl účastník správně posouzen. Jediným požadavkem je, aby účastník měl v kombinaci přítomnou hnědou a aby byla harmonie a symetrie v rozložení barev hlavy.

 

Standard AKC věnuje celý odstavec barvě. Začíná slovy: „Biewer Terrier je unikátně zabarvený Toy teriér.“ Proč je Biewer Terrier tak unikátní? Protože je to trojbarevný pes, ale na rozdíl od jiných trojbarevných plemen jsou Biewer Terriery trojbarevní pouze díky přítomnosti hnědé na hlavě. Barva těla naopak může být pouze černá a bílá a standard je velmi specifický, pokud jde o její umístění. Pojďme se podívat na požadavky na barvy hlavy a těla podle Standardu plemene prostřednictvím série ilustrací od umělce Fan Yu.

Head Color

 

“Head Coloring—Blue/Black, Gold/Tan and White in good symmetry. Any combination of the following two colors, (Blue/Black and Gold/Tan); (Gold/Tan and White) in good symmetry is acceptable.”

 

The head can be Black, Tan and White. However, and this is where it gets more complicated, the head doesn’t necessarily have to have these three colors for the exhibit to be correct. The only requirement is that the exhibit has Tan present in the combination, and that there is some harmony and symmetry in the distribution of the head colors.

 

Therefore, the head color can be black and tan, or it can be white and tan. The chin must always be white. There should be no tan anywhere else on the body. The Standard makes an exception for a small amount of tan around the anus as being permissible. A Black and White head is a disqualification.

Zbarvení hlavy

 

„Zbarvení hlavy—modrá/černá, zlatá/hnědá a bílá v dobré symetrii. Přijatelná je kterákoliv kombinace následujících dvou barev (modrá/černá a zlatá/hnědá); (zlatá/hnědá a bílá) v dobré symetrii.“

 

Hlava může být černá, hnědá a bílá. Nicméně, a zde to začíná být složitější, hlava nemusí mít nutně tyto tři barvy, aby byl účastník správně posouzen. Jediným požadavkem je, aby účastník měl v kombinaci přítomnou hnědou, a aby byla harmonie a symetrie v rozložení barev hlavy.

 

 

Tedy barva hlavy může být černá a hnědá, nebo může být bílá a hnědá. Brada musí být vždy bílá. Na zbytku těla by hnědá barva neměla být nikde. Dle Standardu je přípustné malé množství hnědé barvy kolem řitního otvoru. Černobílá hlava je důvodem k diskvalifikaci.

 

Body Color

“Body Coloring—Hair on back is Blue/Black and White. Amounts of each color are of personal preference with no dominating patterns.

 

No amount of Tan hair may be found on the back, belly, chest, legs or feet. A small amount of Tan hair may be found around the anus.

 

Chest, Stomach, Legs and tip of the Tail—White. The White from the chest should come up the neck to cover the chin. Legs are to be White from the elbows and stifles to the feet.”

 

To demonstrate a variety of correct body color patterns, please consider the photographs above of Biewer Terrier puppies where the hair is short enough to see acceptable coat patterns clearly.

Barva Těla

„Zbarvení těla—srst na zádech je modrá/černá a bílá. Množství každé barvy je na osobní preferenci, žádný vzor by neměl dominovat.

 

Na zádech, břiše, hrudi, nohách nebo tlapách se nesmí vyskytovat žádná hnědá srst. Jak už bylo řečeno, malé množství hnědé srsti může být kolem řitního otvoru.

 

Hrudník, břicho, nohy a konec ocasu—bílé. Bílá z hrudníku by měla stoupat nahoru k hrdlu a pokrývat bradu. Nohy by měly být bílé od loktů a kolenních kloubů až po tlapky.“

 

 

Abychom demonstrovali různorodost správných vzorů zbarvení těla, prosím vezměte v úvahu fotografie výše, kde jsou Biewer teriéří štěňata s dostatečně krátkou srstí, aby byly vzory srsti jasně viditelné.

 

It is important to clarify two statements about body color.

 

The first statement: “Amounts of each color are of personal preference with no dominating patterns.” Please consider the photograph of the middle puppy: the body color is acceptable on this puppy only because there is Black on the topline at the base of its tail; without it it would have an all White topline (the Black spots on its body are on the sides and will be covered eventually by the White hair growing from the topline).

 

An exhibit like the puppy on the right with a mostly Black saddle is acceptable. Some exhibits may even be darker still with less White. Others may be mostly White with a single Black mark, no matter how small that mark may be. It is acceptable to have mostly Black or mostly White bodies as long as both colors are present on the topline. Please note that exhibits with mostly White bodies are more susceptible to Black and Blue ticking. This ticking is acceptable. However, Tan ticking is not acceptable.

 

 

Please consider the color illustrations on this page, which demonstrate a random sample of acceptable patterns of body color.

 

 

The second statement: “Legs are to be White from the elbows and stifles to the feet.” Please be aware that the elbow joint is higher than the stifle joint. Therefore, the Standard makes allowance for Black on the rear legs to the stifle joint.

 

The Breed Standard lists the following disqualifications:

“Blue eye(s); Brown or liver pigmentation of the eye rims, nose, lips and pads. Any other color or combination of colors other than those that are listed.”

 

With these in mind, let us discuss the appropriate breed-specific table exam.

Je důležité objasnit dvě tvrzení týkající se barvy těla.

 

První tvrzení: „Množství každé barvy je na osobní preferenci, žádný vzor by neměl dominovat.“ Prosím, zvažte fotografii prostředního štěněte: zbarvení těla je přijatelné u tohoto štěněte pouze proto, že na horní linii u základny ocasu je černá; bez ní by mělo celou horní linii bílou (černé skvrny na těle jsou na stranách a nakonec budou překryty bílými chlupy rostoucími z horní linie).

 

 

Výstavní kus jako štěně vpravo s převážně černým sedlem je přijatelný. Některé výstavní kusy mohou být ještě tmavší s menším množstvím bílé. Jiné mohou být převážně bílé s jednou černou značkou, bez ohledu na to, jak malá tato značka může být. Je přijatelné mít tělo převážně černé nebo převážně bílé, pokud jsou na horní linii přítomny obě barvy. Všimněte si prosím, že výstavní kusy s převážně bílým tělem jsou náchylnější k černé a modré pigmentaci – tato pigmentace je přijatelná. Avšak hnědá pigmentace přijatelná není.

 

Prosím, zvažte barevné ilustrace na této stránce, které ukazují náhodný vzorek přijatelných vzorů zbarvení těla.

 

Druhé tvrzení: „Nohy by měly být bílé od loktů a kolenních kloubů až po tlapky.“ Uvědomte si, že loketní kloub je výše než kloub kolenní. Proto standard umožňuje černou na zadních nohách až ke kolennímu kloubu.

 

Standard plemene uvádí následující důvody pro diskvalifikaci:

Modré oko/oči; bílá nebo růžová pigmentace očních víček, nosu, pysků a polštářků.

 

 

 

S tímto na paměti, pojďme diskutovat o vhodném protokolu specifického posouzení plemene na stole.

Height 7 to 10 inches. Length is slightly longer than height. Square is acceptable.

 

 

 

Breed-Specific Table Exam Protocol

The table exam is the opportunity for the judge to examine the exhibit thoroughly but also with brevity as to not disturb the exhibit or the exhibitor unduly.

Povolená výška v kohoutku je 18 až 25 centimetrů. Délka by měla být mírně delší než výška. Při posuzování pro chovnost psa je přijatelný i čtvercový rámec těla.

 

Protokol pro posouzení plemene na stole

Posouzení na stole je příležitost pro rozhodčího důkladně, ale zároveň stručně prohlédnout výstavní kus, aby nedošlo k nadměrnému rušení výstavního kusu nebo vystavovatele.

 

The judge may part the hair wherever necessary to check for correct coloring while the exhibit stands on the table. Some judges do this with their hands and fingers, other judges use the exhibitor’s brush.

Individual pads vary greatly, some will be all Black, others mostly Flesh colored. But generally the pads will be a combination of Black and/or Flesh color.

Rozhodčí může rozevřít srst kdekoliv je to nezbytné, aby zkontroloval správné zbarvení, zatímco výstavní kus stojí na stole. Někteří rozhodčí to dělají rukama a prsty, jiní používají kartáč vystavovatele. Polštářky tlapek se velmi liší, některé jsou zcela černé, jiné převážně masové barvy. Obecně však budou polštářky kombinací černé a/nebo masové barvy.

Pad color may, at times, be subjective or altered by the environment. A dog may have stepped in drying powder, or the showgrounds may be muddy and discolor the pads. If there is any doubt, please remember that if the eye rims, nose, and lips have Black pigment, it follows that the pads will be properly colored.

To examine the pads, the judge may ask the exhibitor to lift the front foot on the show side to view its pad coloring. Alternatively, but less ideally, the judge may ask the exhibitor to lift the exhibit briefly to check the pad color of all four feet at once.

Barva polštářků může být někdy subjektivní nebo může být ovlivněna prostředím. Pes mohl šlápnout do sypkého pudru nebo může být výstaviště zablácené a polštářky tak mohou změnit barvu. Pokud existuje jakákoli pochybnost, pamatujte prosím, že pokud mají okraje očí, nos a rty černou pigmentaci, je logické, že polštářky budou správně zbarvené. Pro zkoumání polštářků může rozhodčí požádat vystavovatele, aby zvedl přední tlapku na straně směrem k divákům, aby mohl vidět jejich zbarvení. Alternativně, ale méně ideálně, může rozhodčí požádat vystavovatele, aby krátce zvedl výstavní kus, aby zkontroloval barvu polštářků na všech čtyřech tlapkách najednou.

Please note that lifting the dog is only for checking pad color and not an opportunity to examine coat color while the exhibit is in mid-air. It is very stressful for some exhibits and can be stressful for the exhibitor as well if, for example, the judge is very tall and the exhibitor comparatively shorter and vice versa.

 

 

The table exam is also not intended for judges to count rubber bands: there is no mention anywhere in the Standard of how many rubber bands exhibitors are allowed to use in order to make a single ponytail.

Vezměte prosím na vědomí, že zvedání psa je určeno pouze pro kontrolu barvy polštářků a nepředstavuje příležitost pro zkoumání barvy srsti, zatímco je výstavní kus ve vzduchu. Pro některé výstavní kusy to může být velmi stresující a může to být stresující i pro vystavovatele, například pokud je rozhodčí velmi vysoký a vystavovatel oproti tomu nižší a naopak.

 

Posouzení na stole také není určeno pro to, aby si rozhodčí počítali gumičky: v standardu není nikde zmínka o tom, kolik gumiček mohou vystavovatelé použít pro vytvoření jednoho copánku.

Therefore: the parent club recommendation is that judges keep the exam very brief if they request the exhibitor to lift their exhibit in the air.

 

Please remember the Biewer Terrier will not have Liver or Brown pads if the nose, eye rims, and lips are Black, and the coat has Black color instead of Brown or Chocolate.

Doporučení mateřského klubu je, aby rozhodčí prováděli velmi stručné posouzení, pokud požádají vystavovatele, aby zvedli svůj výstavní kus do vzduchu.

 

Nezapomeňte, že Biewer Teriér nebude mít bílé nebo růžové polštářky, pokud jsou nos, okraje očí a pysky černé a srst má černou barvu místo hnědé nebo čokoládové.